Sứ mệnh

Những người sáng lập cùng thống nhất những sứ mệnh khi thành lập doanh nghiệp, theo đó, chúng tôi sẽ tôn trọng và ghi nhớ những sứ mệnh của mình cho từng quyết định nhỏ nhất. Theo đó, chúng tôi tuân thủ:

- Sử dụng triệt để nguồn tài nguyên và tri thức khoa học trong nước để sản xuất những sản phẩm chất lượng quốc tế

- Tận dụng tái chế, tái sinh nguồn vật liệu trong nước để gia tăng giá trị cho từng sản phẩm, cũng như bảo vệ môi trường

- Xây dựng nguồn nhân lực phát triển bền vững, nhất là chú trọng phát triển đội ngũ R&D

- Lấy lợi nhuận là mục tiêu cần đạt được để đảm bảo cân bằng cuộc sống và tái đầu tư

Những sứ mệnh này cũng sẽ được đội ngũ nhân viên của chúng tôi nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình hoạt động.