Lĩnh vực hoạt động

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực hoạt động như sau:

- Sản xuất và phân phối vật liệu công nghiệp

Sản xuất và phân phối vật liệu tiện dung theo định hướng DIY cho thị trường trong nước và quốc tế